Reklamační řád

Reklamační řád

1. Storno objednávky

Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Stejně tak měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. 

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží. 

2. Kontrola převzetí zboží od dopravce

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě.

Pokud ano, je kupující povinen o takovém poškození zboží během přepravy neprodleně s přepravcem sepsat reklamační protokol a informovat prodávajícího, a to nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zboží. Poškozenou zásilku má kupující právo nepřevzít.

3. Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. 

Pro odstoupení od smlouvy kontaktujte prodejce. Po vzájemné dohodě odešlete nejpozději do 14 dnů zboží zpět na adresu prodejce. Po obdržení zboží Vám bude zaslána zpět částka ve výši ceny zboží a nejlevnějšího možného způsobu dopravy nabízeného prodejcem, a to nejpozději do 14 dnů.

Reklamované zboží můžete předat osobně či zaslat poštou a to na adresu:
Airsoft-online.cz
Maxima Gorkého 408
682 01 Vyškov

Pro zaslání zboží, zejména zbraní, zpět prodejci použijte originální obal, který je uzpůsobený k přepravě tohoto zboží a zabraňuje jeho poškození. V případě nedodržení těchto podmínek není možno vyloučit poškození zboží při dopravě. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Totéž platí při poškození obalu zboží, především zbraní, a to například i polepením krabice samolepkami dopravce!

4. Reklamace vadného zboží

Záruka na zboží je poskytována po dobu 24 měsíců ode dne prodeje při dodržení platných reklamačních podmínek a správných podmínek používání. Záruka na příslušenství je poskytována v délce 6 měsíců. Reklamace jsou vyřizovány dle zákona do 30-ti dnů. 

Je-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci osobně, písemně nebo e-mailem:
- osobně na adrese: Airsoft-online.cz, Maxima Gorkého 408, 682 01 Vyškov
- písemně na adresu: Airsoft-online.cz, Maxima Gorkého 408, 682 01 Vyškov
- emailem na info@airsoft-online.cz

Reklamované zboží je pak možno předat osobně či zaslat poštou a to na adresu:
Airsoft-online.cz
Maxima Gorkého 408
682 01 Vyškov

Podmínkou vyřízení reklamace je předložení platné faktury či dokladu o prodeji a řádně vyplněného záručního listu spolu s reklamovaným zbožím. Pro Vaše pohodlnější vyřízení a urychlení reklamace využijte Reklamační formulář (ke stažení zde)

Záruční podmínky jsou definovány v návodu k použití a záručním listu zboží. Není-li vzhledem ke své povaze vybaveno zboží zvláštním návodem k použití a záručním listem platí pro něj záruční podmínky definované na daňovém dokladu - faktuře. U zboží spotřebního charakteru zaniká záruka jeho použitím (kuličky, plyn…). 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či nedodržení záručních podmínek, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nedostatečnou či nesprávnou údržbou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Reklamované zboží musí být vždy předáno úplné, včetně související dokumentace a obalu. Ze zboží musí být před předáním do opravy odstraněno další příslušenství. Pro zaslání zboží, zejména zbraní, zpět prodejci použijte originální obal, který je uzpůsobený k přepravě tohoto zboží a zabraňuje jeho poškození. V případě nedodržení těchto podmínek není možno vyloučit poškození zboží při dopravě, manipulaci a skladování, jakož i případným ztrátám dodatečného příslušenství.

Vada zboží bude odstraněna opravou výrobku (výměnou vadného dílu), nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou výrobku za výrobek stejného druhu. Výměna za výrobek jiného druhu je možná pouze se souhlasem zákazníka. Při neodstranitelné vadě, či při opakujícím se výskytu téže výrobní vady (vady zapříčiněné provozním opotřebením, jakož i na jiné vady na které se nevztahuje záruka nejsou pokládány za opakující se vady), která brání v řádném užívání věci má zákazník v souladu se zákonnými normami právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem, dílem novějšího výrobního provedení či dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží.

 

Design Shoptak.cz | Platforma Shoptet